De algemene voorwaarden Wugly B.V. h.o.d.n. Wugly zijn op 1 november 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 32111416


 • Artikel 1 Definities
 • Wugly
  De besloten vennootschap Wugly B.V. h.o.d.n. Wugly, gevestigd te (3821 AD) Amersfoort aan de Printerweg 22. De aandeelhouders van Wugly B.V. zijn Avantage B.V. en Sanoma Digital The Netherlands B.V..
 • Diensten
  Alle informatie die via Wugly, al dan niet tegen betaling, op het internet, middels mobiele applicatie of andere elektronische communicatie beschikbaar wordt gesteld.
 • Bezoeker
  Iedere (rechts)persoon die op welke wijze dan ook gebruik maakt van de elektronische diensten van Wugly.
 • Lid
  Bezoeker die zich via de website dan wel via een app van Wugly heeft geregistreerd.
 • Member
  Een geregistreerde retailer of retail gerelateerde onderneming die diensten van Wugly gebruikt.
 • Review
  Een door een lid geplaatste beoordeling omvattende zijn/haar persoonlijke opinie.
 • Content
  Alle door Wugly of gebruiker gegenereerde informatie op Wugly, waaronder docht niet enkel, winkelinformatie (zoals adresgegevens, openingstijden etc), reviews, blogs, berichten, foto's, kenmerken, graphics, icoontjes, berekeningen, verwijzingen of andere soorten communicatie.
 • Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Wugly verleent, waaronder de exploitatie van de website www.wugly.nl en de mobiele applicatie van Wugly. Door gebruik te maken van de dienst(en) van Wugly bevestigt de bezoeker kennis te hebben genomen van de inhoud van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.
 • Wugly kan de algemene voorwaarden op ieder moment wijzigen
  Wugly heeft het recht om deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen. Wugly zal ervoor zorgdragen dat de actuele algemene voorwaarden te allen tijde op de website te raadplegen zijn. Indien na de wijziging van de algemene voorwaarden de bezoeker en/of het lid van de diensten van Wugly gebruik blijft maken impliceert dit dat de bezoeker en/of het lid de wijziging(en) onherroepelijk aanvaardt. In dit kader adviseert Wugly regelmatig de algemene voorwaarden op de website te raadplegen.
 • Artikel 3 Gebruik Wugly
 • 3.1 Content raadplegen
  De site is gratis beschikbaar en is uitsluitend bedoeld om online content te raadplegen of toe te voegen. De informatie op de site, met inbegrip van content, mag alleen voor persoonlijke doeleinden gebruikt worden. Het is strikt verboden om voor andere doeleinden - met inbegrip van, maar niet beperkt tot, commerciële doeleinden zoals mailings, het samenstellen van gegevensbanken, enz. - inhoud te kopiëren of te gebruiken, of om de informatie voor niet-persoonlijke doeleinden, ongeacht de vorm daarvan, te gebruiken zonder een voorafgaande schriftelijke toestemming van Wugly.
 • 3.2 Onbevoegd kopiëren
  Onbevoegd kopiëren, distribueren, presenteren of ander gebruik van de website of een onderdeel ervan is strijdig met Nederlandse en/of andere wetgeving en kan derhalve leiden tot civiele en strafrechtelijke boetes.
 • 3.3 Garantie
  Bezoeker gaat ermee akkoord en aanvaardt dat de site informatie levert in de vorm waarin de informatie zich op dat moment bevindt, en in de mate waarin de informatie beschikbaar is. U aanvaardt tevens dat de informatie geleverd wordt zonder enige expliciete of impliciete garantie, zover als wettelijk toegelaten, met inbegrip van de impliciete garantie op een voldoende kwaliteit, op de geschiktheid voor een bepaald doel, op de afwezigheid van inbreuken, en op de compatibiliteit, de veiligheid en de nauwkeurigheid van de site.
 • 3.4 Informatie
  Door de site te gebruiken, gaat u ermee akkoord om de informatie op de site en/of de informatie die via de diensten van Wugly geleverd wordt, niet te gebruiken op een manier die verboden is of die Wugly of zijn partners schade kan berokkenen.
 • 3.5 Verstoringen
  Bezoeker aanvaardt dat het gebruik van de site af en toe verstoord kan worden door gebeurtenissen die buiten de controle van Wugly vallen. De site is onderworpen aan de limieten van de ondersteunende technologie en de werking van de site kan negatief beïnvloed worden door de prestaties van het netwerk en van andere operationele factoren. Dergelijke factoren zijn o.a. overbelasting, netwerkbereik, onderbroken verbindingen, de werking van uw (mobiel) toestel en het onderhoud van beveiligde netwerkverbindingen. Wugly is niet verantwoordelijk voor vergissingen of tekortkomingen bij het gebruik of de werking van de site. Wugly zal de site geregeld updaten en behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud ervan aan te passen. Indien nodig kan Wugly de toegang tot de site of de diensten ervan onderbreken of de site en de diensten ervan voor een onbepaalde periode stopzetten.
 • 3.6 Opmerkingen
  Wugly besteedt de grootste zorg aan het verzamelen en up to date houden van de inhoud op de site. Wanneer u echter een vergissing opmerkt, neem dan contact op met onze klantenafdeling. Dat kan via e-mail op communicatie @ wugly.nl.
 • Artikel 4 Wugly account
 • 1. Reviews
  Wugly biedt de bezoeker de mogelijkheid reviews op Wugly te plaatsen en te bekijken over winkels, winkelcentra en webwinkels in Nederland. Om toegang te krijgen tot bepaalde diensten van Wugly dient de bezoeker zich op Wugly te registreren om lid te worden van Wugly.
 • 2. Registreren
  Bij het registreren op Wugly dient de bezoeker zijn/haar gegevens op te geven, zoals (gebruikers)naam, geslacht, geboortedatum, postcode en e-mailadres.
 • 3. Toegang
  Om toegang te krijgen tot het gebruik van de diensten van Wugly moet de bezoeker zestien jaar of ouder zijn. Indien een bezoeker jonger dan zestien jaar is moet hij/zij toestemming hebben van zijn/haar ouders of voogd. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden bevestigt de bezoeker dat hij/zij zestien jaar of ouder is dan wel toestemming van zijn/haar ouder of voogd heeft gekregen om zich te registreren op Wugly.
 • 4. Gegevens
  Bij het registreren op Wugly verklaart de bezoeker dat de ingevoerde gegevens juist zijn en dat hij/zij de algemene voorwaarden accepteert.
 • 5. Persoonlijke gegevens
  Wugly zal de persoonlijke gegevens genoemd in lid 2 gebruiken voor het beheren van het account. De volgende persoonlijke gegevens: geslacht, leeftijd en postcode worden verder alleen gebruikt voor het aanbieden van statistische gegevens aan derden, waarbij de persoonlijke gegevens niet herleidbaar mogen zijn tot één persoonlijk identificeerbaar persoon.
 • 6. Wachtwoord
  Het account is strikt persoonlijk en het lid is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord. Ook is het lid zelf aansprakelijk voor (de gevolgen van) het ongeautoriseerd gebruik van het wachtwoord.
 • 7. Lidmaatschap
  Het lid kan op elk gewenst moment het lidmaatschap beëindigen. Wugly zal in een dergelijk geval de persoonsgegevens van het lid verwijderen. De reviews en andere niet-persoonlijke inhoud zullen voor statistische doeleinden worden bewaard.
 • Artikel 5 Gebruik van de diensten
 • 1. Openbaar
  Wugly is openbaar en valt onder vrije nieuwsgaring. Het is voor Wugly echter niet mogelijk de communicatie en daarmee de rechtmatigheid, kwaliteit, veiligheid of juistheid te controleren.
 • 2. Review op Wugly.nl
  Zodra een review geschreven wordt via Wugly.nl, de Wugly app of services van Wugly stemt het lid in met het plaatsen van de review op Wugly.nl en derde partijen. Individuele reviews zijn voor iedereen zichtbaar op de site, met daarbij vermeld de (gebruikers)naam, het geslacht en de leeftijd.
 • 3. In strijd met huisregels
  Mocht een review in strijd zijn met de inhoudsregels zoals hieronder benoemd dan wordt deze alsnog van de site verwijderd.
 • 4. Review wijzigen
  Een review kan tot 48 uur naar plaatsing aangepast worden door het lid welke de review geschreven heeft, daarna kan de review enkel verwijderd worden door het lid welke de review geschreven heeft. Het lid is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van zijn/haar berichten, bestanden, gegevens en/of materialen alsmede reviews en opmerkingen die hij/zij op Wugly plaatst.
 • 5. Media
  Reviews van het lid op Wugly kunnen verschijnen in verschillende media.
 • 6. Dialoog
  Wugly biedt het members de mogelijkheid de dialoog aan te gaan door te reageren op reviews van leden.
 • 7. E-mails
  Heb je een review achtergelaten, dan ontvang je van Wugly de volgende e-mails:
  - plaats je voor het eerst een bericht, dan ontvang je een activeringsmail;
  - bedankmail voor het schrijven van een review;
  - reactie op een review (indien er een reactie is op je geschreven e-mail)
  - ben je vergeten je gebruikersnaam te activeren, dan krijg je hierover een herinneringsmail;
  - andere systeeme-mails
  Deze e-mails worden automatisch verstuurd. Uitschrijven hiervoor is daarom niet mogelijk.
 • 8. Testpanel
  Het lid stemt ermee in om deel te nemen aan het testpanel. In dit kader kan Wugly per e-mail een uitnodiging sturen aan het lid om deel te nemen aan een enquête ten behoeve van de kwaliteitsverbetering. Deelname aan de enquêtes is geheel vrijwillig.
 • 9. Servicediensten
  Het lid heeft de mogelijkheid zich in te schrijven voor servicediensten van Wugly, zoals nieuwsbrieven en het ontvangen van acties en aanbiedingen.
 • Artikel 6 Inhoud
 • 1. Algemene review
  In algemene zin moet een review volledig zijn, voldoende zijn gemotiveerd, en moeten de inhoud en afzender van de review betrouwbaar zijn (hier hebben we verschillende checks voor).
 • 2. Eisen review
  Wugly verbiedt de bezoeker berichten, bestanden, gegevens en/of materialen te plaatsen die:
  - onder andere als discriminerend op het gebied van uiterlijk, ras, religie, geslacht, geaardheid, cultuur, afkomst of op andere wijze als kwetsend kan worden ervaren (waaronder kwetsende uitingen doen, grof taalgebruik hanteren, misplaatste grappen maken of andere bezoekers op een andere manier lastig vallen);
  - in strijd zijn met de wet. Het is niet toegestaan materiaal te publiceren dat opzettelijk foutief en/of onnauwkeurig en/of krenkend en/of vulgair en/of tot haat aanzet en/of obsceen en/of beledigend is of anderszins in strijd met de wet is dan wel iemand anders eer en/of goede naam aantast. Dit houd tevens in dat het niet is toegestaan de (gemiddelde) beoordelingen te manipuleren door middel van het plaatsen van (een) review(s).
  - kunnen oproepen tot het plegen van geweld of het lastigvallen en/of misbruiken van anderen;
  - als pornografisch of erotisch kunnen worden beschouwd en hierdoor in strijd zijn met de goede zeden;
  - het plegen van illegale activiteiten bevordert of waarin het plegen van dit soort activiteiten wordt uitgelegd;
  - als spam of kettingbrief kunnen worden gezien en/of waarbij persoonlijke informatie wordt opgevraagd, zoals adresgegevens om te gebruiken voor zowel commerciële als voor illegale doeleinden;
  - gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen. Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account, zonder waarschuwing.
  - het noemen van medewerkers of het gebruik van benamingen die verwijzen naar medewerkers van winkels, winkelcentra of webwinkels. Het plaatsen van het eigen e-mailadres is voor eigen verantwoording.
  - inbreuk kunnen maken op de privacy rechten, intellectuele eigendomsrechten of enige andere geldende rechten van Wugly en/of derden;
  - zonder schriftelijke toestemming van Wugly commerciële activiteiten kunnen bevorderen, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden of piramidespelen;
  - in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, de toepasselijke regelgeving en/of andere regelingen of (Europese)verordeningen.
 • 3. Verwijderen review
  Lid garandeert dat alle content die geplaatst wordt op de Wugly juist en waar zijn (waar zij feiten vermelden) of voor waar worden gehouden (waar zij een mening verkondigen). Een review die lid schrijft dient te gaan over bedrijven of organisaties waar het lid de producten of diensten van het bedrijf heeft gekocht. Lid mag geen review publiceren over bedrijven waar ze een persoonlijke of zakelijke relatie mee hebben.
 • 4. Documenteren
  Wugly mag te allen tijde informatie opvragen over de content bij lid, inclusief documentatie ter ondersteuning van de informatie in de content. Het lid zal bijv. documenteren dat de content gebaseerd is op een werkelijke aankoopervaring in een bestaande klantenrelatie met het bedrijf waarover de content gaat.
 • 5. Reviews verwijderen
  Lid garandeert review in ieder geval dat de review wettig is en conform de gebruiksvoorwaarden. Indien Wugly een bericht ontvangt of het haar anderszins bekend wordt dat content strijdig is met de geldende wetgeving en/of de gebruiksvoorwaarden, mogen wij zonder enige kennisgeving de content verwijderen, en evenzo zullen wij - afhankelijk van de aard van de schending - de benadeelde partij en/of de autoriteiten op de hoogte stellen. Het recht tot verwijdering is niet gebonden aan enige uitleg.
 • Artikel 7 Aansprakelijkheid
 • 1. Kwaliteit reviews
  Wugly is niet aansprakelijk voor de kwaliteit, de juistheid of de betrouwbaarheid van de door haar verleende diensten en de op de website weergegeven reviews.
 • 2. Weergave reviews
  Wugly is niet aansprakelijk voor weergave van reviews en informatie afkomstig van Wugly.nl op andere platformen en websites.
 • 3. Derden
  Wugly sluit iedere aansprakelijkheid, zowel jegens bezoekers en/of leden, (web)winkels en iedere andere willekeurige derde, uit voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de op Wugly verstrekte informatie of de door leden geplaatste reviews, vragen, antwoorden of wat voor teksten dan ook, behoudens indien de benadeelde opzet of grove schuld van Wugly aantoont.
 • 4. Nederlands recht
  Indien Wugly toch aansprakelijk is ingevolge het Nederlands recht, beperkt zij haar aansprakelijkheid tot maximaal € 5.000,-- .
 • 5. Eigen risico
  Het gebruik van Wugly is geheel voor eigen risico. Elke beslissing tot aankoop van een product dan wel dienst, als resultaat van de op Wugly verkregen informatie valt volledig onder de eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker.
 • 6. Gebruik reviews
  Berichten, bestanden, gegevens en/of materialen die op Wugly zijn geplaatst kunnen door een andere bezoeker worden gebruikt. Wugly is niet aansprakelijk voor het naleven van deze algemene voorwaarden door een andere bezoeker.
 • 7. Verplicht reviews verwijderen
  Wugly kan niet worden verplicht om (negatieve) reviews en/of teksten van haar website te verwijderen dan wel aan te passen, tenzij zij daartoe bij onherroepelijke uitspraak van de Nederlandse rechterlijke instantie wordt veroordeeld.
 • Artikel 8 Privacy
 • 1. Zorgvuldigheid
  Wugly gaat zorgvuldig om met de gegevens c.q. privacy van een lid. In dit kader zullen persoons- en/of contactgegevens nooit aan derden (met uitzondering van haar aandeelhouders) worden verstrekt, tenzij het lid zijn/haar uitdrukkelijke toestemming hiervoor heeft verleend. De door een lid ingevulde gegevens worden vastgelegd in een bestand dat is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag onder nummer m1493672.
 • 2. Openbaar maken
  Het openbaar maken van persoonlijke gegevens of privacy gevoelige informatie op Wugly is niet toegestaan. Review en/of reacties waarin dit gebeurt, zullen door Wugly worden bewerkt of verwijderd.
 • Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten
 • 1. Lid draagt zorg zelf
  De content op de Wugly.nl, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, en software is eigendom van Wugly.nl en worden beschermd door Nederlandse of internationale wetgeving.
 • 2. Eigendomsrechten lid
  Voor zover toegestaan bij wet worden de rechten (inclusief alle intellectuele eigendomsrechten) op alle content, die door lid of bezoeker op de Wugly zijn gecreëerd, aan Wugly in licentie gegeven voor niet-exclusief gebruik. Het lid heeft geen recht op de betaling van royalty's of andere vergoedingen of honoraria verbonden aan deze content. Wugly mag de content vrijelijk gebruiken en overdragen. Onze niet-exclusieve toegang tot vrijelijk gebruik van de content is onherroepelijk, zonder enige beperking qua tijd en grondgebied.
 • 3. Onrechtmatig gebruik
  Lid en member dienen er zelf zorg voor te dragen dat hij/zij gerechtigd is om de bestanden, gegevens en/of materialen te plaatsen op Wugly. In dit kader dient het lid zelf te controleren bij de bron van de bestanden, gegevens en/of materialen dat hij/zij gebruik mag maken van de licentie. Het lid vrijwaart Wugly voor iedere aansprakelijkheid wegens beweerdelijk onrechtmatig gebruik van bestanden, gegevens en/of materialen van derden. De gemaakte kosten die naar aanleiding van het beweerdelijk onrechtmatig handelen worden gemaakt zal Wugly op het lid verhalen.
 • 4. Toestemming
  Door het plaatsen van de berichten, bestanden, gegevens en/of materialen op Wugly verleent het lid uitdrukkelijke toestemming aan Wugly om:
  - de berichten, bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, kopiëren, verspreiden, bewerken, vertalen, verkopen en in licentie uit te geven in elke vorm in de media voor zowel niet- als wel commerciële doeleinden voor Wugly en voor derden.
  - de berichten, bestanden, gegevens en/of materialen zonder voorafgaande toestemming en/of zonder opgave van reden te verwijderen zonder dat Wugly aansprakelijk kan worden gesteld door het lid, een bezoeker of een derde.
 • 5. Garantie
  Het lid garandeert Wugly dat de berichten, bestanden, gegevens en/of materialen niet in strijd zijn met een of meerdere wetten, een inbreuk zijn op rechten van een derde, zoals privacy rechten, intellectuele eigendomsrechten en andere vastgestelde rechten van derden.
 • 6. Wugly
  Wugly sluit iedere aansprakelijkheid uit voor het inbreuk maken op geldende rechten van derden die van toepassing zijn op berichten, bestanden, gegevens en/of materialen.
 • 7. Claims
  Het lid garandeert Wugly dat de berichten, bestanden, gegevens en/of materialen niet in strijd zijn met een of meerdere wetten, een inbreuk zijn op rechten van een derde, zoals privacy rechten, intellectuele eigendomsrechten en andere vastgestelde rechten van derden.
 • 8. Eigendomsrechten
  Wugly bezit alle (intellectuele) eigendomsrechten behorende bij Wugly en het Wugly logo. Alle rechten waaronder de merkrechten van Wugly zijn in bezit van Avantage B.V., bekend onder KVK nummer 14048421 en tevens de bestuurder Wugly B.V.
 • Artikel 10 Schadeloosstelling
 • Schadeloosstelling Wugly
  Het lid zal te allen tijde Wugly en haar werknemers, directeurs, functionarissen, tussenpersonen en vertegenwoordigers vrijwaren, schadeloos stellen en verdedigen tegen alle claims, eisen, verplichtingen, kosten of uitgaven van derden en inclusief redelijke advocatenkosten en uitgaven die zijn ontstaan ten gevolge van of zijn gerelateerd aan een inbreuk van het lid van de algemene voorwaarden of het toepasselijk recht en haar hiervoor schadeloosstellen.
 • Artikel 11 Toepasselijke recht en forumkeuze
 • 1. Nederlands recht
  Op alle diensten van Wugly is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • 2. Dienstverlening
  Alle geschillen die verband houden met de dienstverlening van Wugly op welke wijze dan ook, welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.